Informace o zpracování osobních údajů – iMunis SMiS

Informace o správci

Toto jsou informace, jak

Obec Vlkoš, Ke Mlýnu 206, 75119 Vlkoš, IČO 00600865

jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis.

Kontaktní údaje: obec.vlkos@iol.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jana Škařupová

Účel zpracování

Účelem zpracování je informování veřejnosti o některých oblastech výkonu veřejné správy prostřednictvím SMS zpráv rozesílaných službou iMunis SMiS. Správce může dále prostřednictvím této služby rozesílat i další informační SMS zprávy občanům, kteří s tím vysloví souhlas.

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány

 • Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • Za účelem informování občanů, kteří o to projeví zájem

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování jsou

 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • Souhlas

Kategorie subjektů údajů

 • Osoby, které projevily zájem o zasílání SMS zpráv
 • Osoby navštěvující webové prezentace

Kategorie osobních údajů

 • Číslo mobilního telefonu, případně další kontaktní údaje uživatelů služby SMiS, historie komunikace
 • IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené. V případech, kdy tak ukládá zvláštní právní předpis, jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům.

Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu.

Zpracovatelé

 • TRIADA, spol. s r.o., IČ 43871020
 • KONZULTA Brno, a.s., IČ 25548085

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Lhůta, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

 • Osobní údaje zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu, jsou zpracovávány po dobu udělení tohoto souhlasu a následně po dobu, po kterou jsou práva stran vymahatelná.
 • Osobní údaje zpracovávané pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci jsou zpracovávány do doby, než bude uplatněno právo na výmaz.
 • Osobní údaje osob navštěvujících webovou prezentaci jsou zpracovávány po dobu nejdéle 3 let.

Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování ani profilování není použito.

Zdroj osobních údajů

 • Osobní údaje pro zasílání SMS zpráv byly získány od osoby samotné.
 • Osobní údaje návštěvníků webové prezentace byly získány s využitím prostředků nutných pro technické zajištění komunikace.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Pokud osoba neposkytne údaje potřebné pro rozesílání SMS zpráv, nebude možné ji tuto informační službu poskytnout.

Práva osob

Osoba (subjekt údajů) má právo

 • Na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Na opravu osobních údajů – subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a dále na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.
 • Na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, zpracovávaných správcem z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na plnění smlouvy a
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • Na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.

Platné od 24. 5. 2018

iMunis © 2006 Triada, spol. s r. o.